Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”

Pieņemts: 2005.02.17 Stājies spēkā: 2005.03.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka Pašvaldības savas kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi. Pašvaldība atbild par tās izveidoto institūciju darbību, ja likumos nav noteikts citādi. Deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildē pašvaldība pārstāv Latvijas Republiku un Ministru kabineta padotībā. Latvijas Republika atbild par attiecīgās deleģētās valsts pārvaldes funkcijas vai pārvaldes uzdevuma tiesisku un lietderīgu izpildi. Pašvaldību padotības veidu un saturu nosaka normatīvie akti. Pašvaldību darbību šā likuma ietvaros pārrauga Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Valsts pārvaldes iestādēm un amatpersonām, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome (padome), tās priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, kā arī citas pašvaldības institūcijas nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumos vai arī nepilda tiesas spriedumus, ir pienākums par to ziņot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)