Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.546 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā"

Pieņemts: 2005.03.08 Stājies spēkā: 2005.03.17 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 167 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likumu, Autopārvadājumu likumu un likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu".
Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersanti, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem vai dzelzceļu, bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu vai arī citas ar šādiem pārvadājumiem saistītas darbības (bīstamo kravu nosūtīšana, ieskaitot tukšas neattīrītas cisternas un cisternkonteinerus, transporta dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasificēšana vai iepakošana, cisternu, cisternkonteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, ekspeditora pakalpojumu sniegšana), norīko drošības konsultantus (padomniekus), kuri ir atbildīgi par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgā riska samazināšanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi. Komersants savā uzņēmumā rakstiski norīko vienu vai vairākus drošības konsultantus (padomniekus), kas kontrolē tiesību aktu normu ievērošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā un samazina risku cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai vai videi. Par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu uzņēmumā komersants mēneša laikā iesniedz paziņojumu (1.pielikums) Autotransporta direkcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceļa transportu). Autotransporta direkcija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veido attiecīgā transporta veida drošības konsultantu (padomnieku) uzskaites reģistru, kā arī administrē un uzrauga drošības konsultantu (padomnieku) darbību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.