Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā"

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.10.09 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 825 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka būvi pieņem ekspluatācijā vietējās pašvaldības domes (padomes) izveidota pieņemšanas komisija. Komisijas sastāvā ir vietējās pašvaldības domes (padomes) apstiprinātas amatpersonas no šo noteikumu 9.punktā minētie komisijas locekļi. Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība un ekspluatācijā tiek nodota sabiedriski nozīmīga vai inženiertehniski sarežģīta būve vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts. Nozīmīgumu vai sarežģītību būvatļaujā norāda būvatļaujas izsniedzējs. Ja atliktie būvdarbi netiek veikti atbilstoši akceptētajam būvprojektam vai aktā noteiktajos termiņos, būves īpašnieku sauc pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.