Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par bērna aprūpes pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"

Pieņemts: 2004.07.20 Stājies spēkā: 2004.07.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 607 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalsta likumu.
Noteikumu grozījumi paredz aizstāt vārdus "īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātā"| ar vārdiem "Bērnu un ģimenes lietu ministrijā". Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt pabalstu ministrija pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski. Ministrijas valsts sekretāram ir tiesības atcelt ministrijas atbildīgās amatpersonas pieņemto lēmumu, ja persona to ir apstrīdējusi Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā. Ministrija sāk izmaksāt pabalstu ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)