Grozījumi Notariāta likumā

Pieņemts: 2004.10.28 Stājies spēkā: 2004.11.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka Ministru kabinets, izvērtējis Latvijas Zvērinātu notāru padomes izteikto viedokli, nosaka zvērinātu notāru padomes izteikto viedokli, nosaka zvērinātu notāru amata vietas, izveido jaunas un likvidē esošās amata vietas, ņemot vērā pārmaiņas tiesu iekārtā, iedzīvotāju skaitā, attiecīgās apdzīvotās vietas saimnieciskajā dzīvē, notariālo lietu piekritībā un notāru vecuma struktūrā. Zvērināts notārs amata darbībā pakļauts vienīgi likumam un pilda savus pienākumus kā neatkarīgs, neitrāls fizisko un juridisko personu civilo tiesību un likumisko interešu nodrošinātājs. Par notāru var kļūt, iegūstot darba pieredzi, strādājot kādā no šādiem amatiem:
a) vismaz divus gadus - zvērināta notāra palīga amatā,
b)vismaz 3 gadus - tiesneša amatā,
c)vismaz piecus gadus - zvērināta advokāta amatā, zvērināta tiesu izpildītāja amatā, tiesneša palīga amatā, zvērināta advokāta palīga amatā, pagasttiesas vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vai locekļa amatā, kuru pienākumi pielīdzināmi notariālo darbību izpildei,
d)vismaz septiņus gadus - citā juridiskās specialitātes amatā.
Ja uzaicinājuma noteiktajā termiņā mantinieks nav pieteicies vai arī ir atteicies no mantojuma, zvērināts notārs taisa ar valsts nodevu neapmaksājamo notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu. Notariālā akta izrakstu nosūta Finanšu ministrijai. Aktā par mantojuma lietas izbeigšanu norāda:
1)mantojuma atstājēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, - dzimšanas laiku un vietu);
2)mantojuma atklāšanās dienu;
3)ieinteresēto personu, kura lūgusi uzaicināt mantiniekus;
4)mantojuma izsludināšanas dienu;
5) mantojamās mantas sastāvu, ja tāds ir norādīts;
6) pieteiktās kreditoru pretenzijas;
7) konstatējumu, ka mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies, mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. Šajā pantā minētais akts ir pamats mantas reģistrācijai uz valsts vārda, kā arī mantojumā ietilpstošā nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.