Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs

Pieņemts: 2004.07.27 Stājies spēkā: 2004.07.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 628 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu".
Noteikumi nosaka īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Noteikumi attiecas uz C kategorijas piesārņojošām darbībām, ja tās veic dzīvnieku novietnēs, kurās audzē: 10 un vairāk dzīvnieku, piecus dzīvniekus un vairāk, ja novietne atrodas īpaši jūtīgā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.