Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un vides verificētāju akreditāciju un uzraudzību

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 689 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu" un "Par vides aizsardzību".
Nosaka nacionālās akreditācijas sistēmas darbību, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, kā arī kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju akreditāciju un uzraudzību.
Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē MK noteikumi Nr.133 "Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditāciju".
Salīdzinoši ar iepriekš spēkā esošajiem noteikumiem, papildus noteikts, ka Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju. Par akreditētajām institūcijām birojs informē Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroju. Tāpat Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs izveido un uztur akreditēto institūciju reģistru, kas pieejams arī biroja mājas lapā Internetā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)