Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.10.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 858 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu.
Noteikumi nosaka: virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu un virzemes ūdensobjektu klasifikāciju; antropogēnās slodzes noteikšanas kārtību, kā arī prioritārās vielas un to emisijas ierobežošanas kārtību; virszemes ūdeņu augstas, labas vidējas, sliktas un ļoti sliktas ekoloģiskās kvalitātes kritērijus, kā arī stipri pārveidota vai mākslīga ūdensobjekta ekoloģiskā potenciāla kritērijus (arī laba ekoloģiskā potenciāla kritērijus).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)